Các quẻ bói Kiều 46




Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 136- Rằng trong ngọc đá vàng thau (1583)

Cười rằng: tri kỷ trước sau mấy người! (2200)

Ngọc đá vàng thau: phân biệt được người tốt với người xấu. Ngọc với đá, vàng với thau.

Tri kỷ: người hiểu mình.

137- Chút riêng chọn đá thử vàng (2187)

Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu? (2188)

Chọn đá thử vàng: kén chọn người, xem họ có phải là người tốt không.

Can tràng: gan ruột, tấm lòng của mình.

138- Tấm thân rày đã nhẹ nhàng (2293)

Lòng đây lòng đấy chưa tường hay sao? (1362)

Tường: hiểu rõ ràng.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4