Các quẻ bói Kiều 47
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 139- Cùng trong một tiếng tơ đồng (1855)

Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau (2410)

Tiếng tơ đồng: tiếng đàn.

140- Long lanh đáy nước in trời (1603)

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông (916)

141- Hoàng lương chợt tỉnh giấc mai (1715)

Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi (1030)

Hoàng lương: giấc kê vàng, giấc mộng.

Giấc mai: giấc ngủ nhẹ nhàng. Mai: cây mai do tích Triệu Sư Hùng ngủ dưới gốc mai.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4