Các quẻ bói Kiều 49
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 145- Nghĩ đi nghĩ lại quanh co (2023)

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai (1042)

Tấm son: tấm lòng thành.

146- Tình sâu mong trả nghĩa dầy (1263)

Chọn người tri kỷ một ngày được chăng? (2428)

Tri kỷ: người hiểu mình.

147- Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi (2313)

Tấm riêng riêng những nặng vì nước non (1330)

Tề chỉnh uy nghi: có trật tự, oai nghiêm.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4