Các quẻ bói Kiều 51
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 151- Thương vì hạnh trọng vì tài (1469)

Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm (1506)

Hạnh: tánh nết của một người, biểu lộ qua những cử chỉ trong đời sống người đó.

152- Công tư hai lẽ đều xong (1379)

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia (1036)

Công tư: việc chung và việc riêng.

153- Được lời như thế là may (1023)

Cành kia chẳng phải cội này mà ra? (1322)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4