Các quẻ bói Kiều 52
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 154- Thân ta ta phải lo âu (2015)

Bỗng đâu mua não chuốc sầu nghĩ nao? (236)

Chuốc sầu: tự làm khổ mình. Chuốc: rót.

155- Chở che đùm bọc thiếu chi (3185)

Năm nay là một, nữa thì năm năm (2408)

156- Phím đàn dìu dặt tay tiên (3197)

Hoa nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi (2344)

Hoa Nô, Trạc Tuyền: Hoa Nô là tên của Kiều khi làm người hầu cho Hoạn Thư. Trạc Tuyền là tên của Kiều khi được ở Quan Âm Các trong vườn của nhà Hoạn Thư.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4