Các quẻ bói Kiều 53
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 157- Thiện căn ở tại lòng ta (3251)

Tương tri dường ấy mới là tương tri (3184)

Thiện căn: những hạt giống tốt có mặt trong ta.

Tương tri: hiểu bụng nhau.

158- Gương trong chẳng chút bụi trần (3173)

Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng (3180)

Khấu đầu: lạy với đầu chấm sát mặt đất.

159- Kệ kinh câu cũ thuộc lòng (2054)

Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau (2736)

Triều dâng hôm sớm: mỗi ngày có hai lần thủy triều, buổi mai và buổi hôm.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4