Các quẻ bói Kiều 56
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 166- Lòng riêng riêng những kính yêu (2369)

Những điều vàng đá phải điều nói không (2814)

Điều vàng đá: những điều sâu kín trong lòng mà đem nói cho người mình thương nghe.

167- Cửa thiền then nhặt lưới mau (1935)

Dạy đem pháp bảo sang hầu sư huynh (2046)

Then nhặt lưới mau: then cửa cài kín, lưới mau là lưới canh gác khít, người ngoài không lọt vào được.

168- Cho hay giọt nước cành dương (1931)

Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư (1506)

Giọt nước cành dương: giọt nước cam lồ của đức Bồ Tát Lắng Nghe Quan Thế Âm, được dùng cành dương liễu mà rảy.

Vương sư: quân đội của triều đình.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4