Các quẻ bói Kiều 57
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 169- Gác kinh viện sách đôi nơi (1937)

Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương (2346)

170- Nâu sồng từ trở màu thiền (1933)

Dạn dày cho biết gan liền tướng quân (2518)

Nâu sồng: quần áo người tu, nhuộm bằng củ nâu và củ sồng.

Gan liền tướng quân: lòng dũng cảm của một vị tướng quân.

171- Tình xưa ân trả nghĩa đền (2865)

Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu (1934)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4