Các quẻ bói Kiều 58
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 172- Thương sao cho vẹn thì thương (1359)

Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên (1932)

173- Thấy màu ăn mặc nâu sồng (2039)

Ở đây cửa Phật là không hẹp gì (2076)

Nâu sồng: quần áo người tu, nhuộm bằng củ nâu và củ sồng.

174- Tàng tàng trời mới bình minh (1917)

Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra (2048)

Tàng tàng: trời vừa sáng.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4