Các quẻ bói Kiều 61
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 181- Ấy mới gan ấy mới tài (2006)

Thong dong nối gót thư trai cùng về (1992)

Thư trai: phòng đọc sách.

182- Dịp đâu may mắn lạ dường (1291)

Đóa trà mi đã ngậm gương nửa vành (1092)

Lạ dường: rất lạ kỳ.

Ngậm gương nửa vành: mặt trăng chỉ ló lên phân nửa.

183- Dưới trăng quyên đã gọi hè (1307)

Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương (2480)

Quyên: chim tu hú.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4