Các quẻ bói Kiều 64
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 190- Khi ăn ở lúc ra vào (2845)

Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình (3016)

Xiết bao: nhiều không thể kể được.

191- Bây giờ mới rõ tăm hơi (1873)

Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm (2248)

Tăm hơi: tin tức về một người nào đó.

192- Lầu mai vừa rúc còi sương (867)

Trông ra ác đã ngậm gương non đoài (2650)

Lầu mai: chòi canh vào lúc buổi sáng.

Còi sương: tiếng còi báo hiệu lúc buổi sáng.

Ác: mặt trời.

Ngậm gương: đã lặn xuống phân nửa.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4