Các quẻ bói Kiều 65
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 193- Xem qua sư mới dạy qua (2049)

Ấy là tình nặng ấy là ơn sâu (1966)

194- Lại đây xem lại cho gần (2193)

Bóng hoa đầy đất vẻ ngân ngang trời (2062)

Vẻ ngân: ánh sáng của dãi ngân hà.

195- Chùa đâu trông thấy nẻo xa (2035)

Có dung kẻ dưới mới là lượng trên (1540)

Lượng trên: tấm lòng rộng rãi, dễ chịu của người có vai vế lớn.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4