Các quẻ bói Kiều 66
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 196- Ở ăn thì nết cũng hay (1533)

Hẳn rằng mai có như vầy cho chăng (1024)

Nết: tánh tình, thói quen.

197- Khi ăn ở lúc ra vào (906)

Xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy? (3208)

198- Một phen tri kỷ cùng nhau (3213)

Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì (2412)

Tri kỷ: người hiểu rõ tâm sự của mình.

Cơ duyên: những gì sẽ xảy ra với ta do guồng máy thiên nhiên sắp đặt. Cơ là máy. Duyên là điều kiện.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4