Các quẻ bói Kiều 68
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 202- Thấy nhau mừng rỡ trăm bề (2731)

Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân (1294)

203- Trong tay mười vạn tinh binh (2905)

Qui sư, qui Phật tu hành bấy lâu (2044)

Tinh binh: lính tuyển chọn thật giỏi.

204- Gạn gùng ngọn hỏi ngành tra (1725)

Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu? (3232)

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4