Các quẻ bói Kiều 69
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 205- Cửa chiền vừa cữ cuối xuân (2061)

Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài (2418)

Cửa chiền: cửa chùa, chùa chiền.

206- Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi (2137)

Tìm hoa quá bước xem người viết kinh (1986)

207- Nghĩ cho khi gác viết kinh (2367)

Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong (1464)

Bất bình: phật ý, không bằng lòng.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4