Các quẻ bói Kiều 70
Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới.

Trong hai câu lục bát, có thể một câu là nhân và một câu là quả. Quả có thể là đã phát sinh trong hiện tại hay là điều mong ước trong tương lai. Nhân là lời khuyên của cụ Nguyễn Du về cách hành xử và tu tập để chuyển hóa hay thực hiện.

Sau đây là các quẻ: 208- Nghe lời khuyên nhủ thong dong (1495)

Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào (1488)

209- Thấy lời thủng thỉnh như chơi (1589)

Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân (1080)

Tế độ: đưa người sang bờ bên kia, nơi có sự thảnh thơi, hạnh phúc.

Trầm luân: trôi lăn trong khổ đau.

210- Gió quang mây tạnh thảnh thơi (2063)

Có người đàn việt lên chơi cửa già (2064)

Quang: trời sáng sủa, không có mây.

Tạnh: hết mưa gió.

Đàn việt: người tới cúng vái, thực tập ở chùa.

Già: già lam, nhà chùa.

theo nguồn từ internet

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem bói,bói kiều
75/4