Chọn vợ chọn chồng: tuổi Giáp Ngọ

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp - khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.


Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không?


Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.


Chọn vợ, chọn chồng: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.


Tuổi: GIÁP NGỌ
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)


Trai tuổi Giáp Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Ngọ.
1. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ơ đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Quí Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Kỷ Dậu
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Tân Mẹo
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)


Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 19, 25, 29, 31, 37, 41 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18, 19, 25, 30, 31, 37, 42 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.


XIN LƯU Ý


Trai tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 5, 9, 1, 6, 10, 12 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Giáp Ngọ sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi: GIÁP NGỌ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận, ăn nói hay rầu lo thường có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít hòa hạp, ở với nhau kiên nhẫn chung lo làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, nên có chí kiên cố và nhẫn nại.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới ấm no, hào tài đủ no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.


Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau ngày hậu đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng cũng hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng trở nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên chung lo và thương lẫn với nhau.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có quyền chức hoặc danh giá, nhiều người hay mến thương, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng về lời tiếng bất hòa, chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng khá nhẫn nại.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít chức phận dễ làm ăn, quí nhơn hay giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý hay tương xung, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, làm ăn có tiền hay tản hao, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng mới đặng hay ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố .


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá nhưng phải chịu thành bại nhiều phen thì mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên nhẫn có ngày làm nên.


ĐOÁN PHỤ THÊM


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi GIÁP THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung lo làm ăn cũng đặng ấm no.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá thương lẫn làm ăn đặng nên.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng ấm no.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới đủ no.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi MẬU THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống làm ăn nên nhà.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng có phần hạp, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ra đường ăn nói nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng hưởng ấm no an vui.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ


Chồng tuổi GIÁP NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.


Theo blogphongthuy.com

24/2