Chọn vợ chọn chồng tuổi Tân Mẹo

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp - khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.


Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không?


Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.


Chọn vợ, chọn chồng: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.


Tuổi: TÂN MẸO
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)


Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo.
1. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi
Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi
Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu
Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi
Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi
Ở đời với nhau ph ạm (Biệt Ly)


Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 32, 37, 38, 45 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tý mới nhằm căn duyên.


XIN LƯU Ý


Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3, 7, 4, 6, 5, 11 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi: TÂN MẸO
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)


Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, chung sống với nhau lập nên nghiệp cả.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng hạnh phúc an lành.


Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, quí nhơn trọng đãi, trong ngoài đều thành sự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sang, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn
mới đặng.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Theo blogphongthuy.com

24/2