Đẩu số chuẩn thắng phú

Đẩu số chuẩn thằng phú (Bài phú mực thước của môn Đẩu Số)

Mệnh cư Sinh Vượng định phú quý, các hữu sở nghi.
Thân tọa Không Vong luận vinh khô, chuyên cầu kỳ yếu.
(Mệnh ở chỗ Sinh Vượng định là phú quý, đương nhiên phù hợp.
Thân tọa chỗ Không Vong luận là thăng trầm, đúng vậy luôn).

Tử Vi đế tọa tại Nam cực bất năng thi công,
Thiên Phủ lệnh tinh tại Nam địa chuyên năng vi phúc.
(Các sao phải ở đúng vị trí của nó, mới là đắc miếu, thế mới tốt, chứ ở sai chỗ là thất hãm thì dẫu có là đế tinh thì chả làm được cái trò trống gì.
QNB chú: Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không thể hiểu theo nghĩa đen được).

Thiên Cơ Thất Sát đồng cung dã thiện tam phân,
Thái âm Hỏa Linh đồng vị phản thành thập ác.
(Các thiện tinh đồng cung với ác sát hung tinh thì mất đi tính thiện. Cũng như các sao có tính nhu mì mà gặp các sát hung tinh thì cũng trở nên ác độc.
QNB chú: Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không thể hiểu theo nghĩa đen được).

Tham Lang vi thiện tú nhập miếu bất hung,
Cự Môn vi ác diệu đắc viên vưu mỹ.
(Tham Lang vốn là hung tinh chủ thiện ác, khi nhập miếu chắc chắn lương thiện,
Cự Môn vốn là ám tinh chủ ám muội thị phi, khi đắc miếu cũng nhất định tốt đẹp).

Chư hung tại khẩn yếu chi hương tối nghi chế khắc,
Nhược tại Thân Mệnh chi vị khước thụ cô đơn.
(Các hung sát tinh ở vào cung quan trọng thì rất cần được khắc chế,
Nếu ở ngay chỗ Thân Mệnh thì lại cô đơn, tịch mịch).

Nhược kiến sát tinh đáo hạn tối hung,
Phúc Ấm lâm chi thứ ki khả giải.
(Nếu thấy sát tinh tới trong hạn thì rất hung hiểm,
Nhưng có Phúc Ấm Cát tinh lâm vào thì có thể giải được).

Đại để tại nhân chi cơ biến, cánh gia tác ý chi thôi tường.
(Đại để là ở cái cơ biến ứng xử của con người, thêm vào dự tính ý nghĩa để mà tỏ tường).

Biện sinh khắc chế hóa dĩ định cùng thông,
Khán hảo ác chính thiên dĩ ngôn họa phúc.
(Biện luận về sinh khắc chế hóa mà xác định cái lẽ cùng biến tắc thông,
Xem tốt xấu ngay thẳng chính trực để mà nói về họa phúc).

Quan tinh cư vu Phúc địa cận quý vinh tài,
Phúc tinh cư vu Quan cung khước thành vô dụng.
(Các sao chủ quan lộc quyền chức mà ở cung Phúc thì gần người quyền quý mà giàu có,
Thế nhưng các sao chủ phúc mà ở vào cung Quan thì lại chả có tác dụng khỉ gì cả).

Thân mệnh đắc tinh vi yếu, hạn độ ngộ cát vi vinh.
(Thân mệnh có sao đắc cách là quan trọng, đến hạn gặp cát tinh là được vinh hiển).

Nhược ngôn Tử Tức hữu vô, chuyên tại Kình Dương Hao Sát.
Phùng chi tắc hại thê thiếp diệc nhiên.
(Nếu nói về con cái là có hay không, chủ yếu tại vì Kình Dương, Hao, Sát tinh ở cung Tử Tức. Gặp chúng ở cung Thê thì cũng coi như là hại vợ khắc thiếp mà thôi).

Tướng mạo phùng hung tất đới phá tướng,
Tật ách phùng Kị định hữu uông doanh.
(Tướng mạo -tức phụ mẫu cung- gặp hung sát tinh thì kiểu gì cũng có phá tướng,
Tật ách cung mà gặp Hóa Kị thì nhất định có bệnh hoặc tật như chân khuềnh, lưng gù).

Tu ngôn định số dĩ cầu huyền,
Canh tại đồng niên chi tương hợp,
Tổng vi cương lĩnh dung tác chuẩn thằng.
(Những lời định số để hòng biết cái huyền bí,
Thêm việc tương hợp theo năm nữa,
Tất cả là cương lĩnh để dụng như mực thước). 

Từ khóa bài viết:
1541/78