Giải mông: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm

Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội · Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá · Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý · Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan

·        Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội

·        Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá

·        Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý

·        Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan

·        Khiến người vào ngục, điềm tốt phát tài

·        Vào trong lao ngục, chủ về đại quý

·        Trộm cướp tự nhiên vào ngục, chủ về đại hung

·        Lao ngục dơ dáy hôi thoái, trăm sự đều tốt

·        Tù tội tẩu thoát, tật bệnh tiêu trừ  

·        Thấy đuổi giặc đi, thuộc về đại cát

·        Gông khoá tới mình, tật bệnh sẽ tới

·        Gông khoá hư gãy, khẩu thật tiêu tan

·        Gông khoá vào nhà, thuộc điềm rất xấu

·        Dây trói cột mình, điềm đại cát lợi

·        Mình bị lưới vó, chủ về việc quan

·        Bị lưới vó giăng, chủ về tửu thực

·        Bị người trách phạt, lộc vị tới nơi

·        Bị người dể khi, thuộc điềm đại cát

·        Bị người săn bắt, tật bệnh tới nơi

·        Bị quan đánh mình, chủ về hiếu phục

·        Tự mình phạt trượng, sỉ nhục sinh ra

·        Cùm khoá sợ sệt, chủ về phân ly

·        Vào quan kiện cáo, thuộc về đại cát

·        Vời người vào quân, chủ về tửu thực

·        Dẫn mình vào quan, chủ về đại cát

·        Bị lại chép tội, sẽ có việc gấp

·        Quý nhân chạy ngựa, việc quan biện minh
                 
Từ khóa bài viết:
855/43