Giải mộng về: Gương, lược, vòng, thoa, xuyến, nhẫn, phấn, sáp, kim, chỉ

Thấy gương, sáng là tốt, tối là xấu · Lượm được gương, cưới được vợ đẹp · Đem gương soi mình, tin xa sẽ tới · Gương soi người khác, thê thiếp bị hung
 
·        Thấy gương, sáng là tốt, tối là xấu

·        Lượm được gương, cưới được vợ đẹp

·        Đem gương soi mình, tin xa sẽ tới

·        Gương soi người khác, thê thiếp bị hung

·        Được gương người khác, điềm sinh con sang

·        Người khác đùa mình bằng gương, vợ sẽ bị hung

·        Gương vỡ , chủ về vợ chồng ly biệt

·        Thoa vàng động, có sự đi xa

·        Vòng vàng thành đôi, điềm thêm ái thiếp

·        Thoa, xuyến chạm nhau, điềm xấu về vợ ly biệt

·        Thoa vàng sáng, chủ về sinh quý tử

·        Thoa trỗ hoa, thê thiếp có gian nịnh

·        Xuyến vàng, chủ về vợ chồng đánh lẫn

·        Xuyến vàng bông đè, thê thiếp sinh ngoại tâm

·        Người cho lược chải, điềm được thê thiếp

·        Lược chải giường ngà, việc cũ đi hết

·        Thấy cái lược, quý nhân dắt díu

·        Được cái lược, điềm gai đẹp tới

·        Chải lược ngà, bệnh hoạn chẳng sinh

·        Được phấn, sáp hoặc dầu, điềm sinh con gái

·        Thấy phấn sáp, chủ về đại lợi ích

·        Được phấn nhồi, vợ sinh gái gian giảo

·        Thấy khăn tay, chủ về sự khẩu thật

·        Được kim chỉ, trăm sự đều nên.
Từ khóa bài viết:
855/43