Giải mông (phần IV)

Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối

- Đất động, điềm tốt dời ngôi quan.
- Đất rách, chủ về tật bịnh đại hung.
- Sửa trị san phẳng ruộng đất, điềm đại cát xương.
- Đất chỗ cao, chỗ thấp, chủ về có bịnh.
- Nằm tại trên hòn đá, chủ về điềm đại cát.
- Trong đất khí đen đùn lên, chủ về điềm hung.
- Vần hòn đá lớn, chủ về trong nhà có người giàu sang.
- Ngồi trên hòn đá, chủ về có lợi lộc đại cát.
- Thấy hòn đá lớn, yên ổn không có sự ưu nghi.
- Lên đèo ôm đá, quan chức thăng thiên.
- Tay giỡn hòn đá nhỏ, chủ về sanh đặng con sang.
- Mình vô trong núi, chủ về trăm sự tốt lành.
- Tự mình lấy đất, chủ về bị khinh dễ hổ nhục.
- Mình từ trên núi rớt xuống đất, chủ về mất ngôi cao.
- Lên núi sợ sệt, có lộc vị tới.
-Lên núi phá hoại, chủ về sự hung ác.
- Chơi xem núi cao: về mùa xuân, mùa hạ có điềm tốt.
- Đi chạy bờ đất, trừ đặng bịnh hoạn.
- Ở đậu núi cao, chủ về có sự mừng.
- Đi đàng núi đặng của, chủ về có phước lộc.
- ôm đồ vật lên núi, sanh đặng con sang.
- Cày cấy trong núi, ăn vận phong túc.
- Cây khô lại nảy, con cháu thạnh hưng.
- Trên thềm đất lóm, chủ về mẹ có sự lo.
- Vườn tược tốt thạnh, điềm đại cát lợi.
- Cây cối khô chết, trong nhà chẳng yên.
- Nằm, ngồi trong rừng, tật bịnh muốn lành.
- Cây cối điêu tàn, chủ về người bị chết.
- Cây mọc trong rừng, điềm thêm quí tử.
- Thấy trồng cây cối, điềm đại cát xương.
- Mình lên cây lớn, danh lợi hiển dương.
- Lên cây xảy gãy, điềm có chết hại.
- Chia hoa với người, chủ về phân tán.
- Cây khô trỗ hoa, con cháu hưng thạnh.
- Cây lớn rớt lá, trong nhà tốt lành.
- Đứng tại dưới cây, nương bóng người sang.
- Cây mọc trên tay, có lo cha mẹ.
- Cây lớn xảy gãy, chủ về hung ác.
- Gánh cây tới nhà, có mừng được của.
- Muốn đốn cây lớn, điềm được của nhiều.
- Cây cỏ tốt thạnh, đạo nhà hưng long.
-Trong cửa mọc cây có trái, điềm sẽ sanh con.
- Cây tùng mọc trên nóc nhà, ngôi tới Tam Công.
- Trong nhà mọc cây tùng, việc nhà lần thạnh.
- Trong nhà mọc cây trắc, điềm đại cát lợi.
- Trước sân thấy tre gỗ, việc hỷ trùng trùng.
- Cây phong (cây bàng) mọc trên nóc nhà, trăm sự toại ý.
- Bông lan mọc trước sân, chủ về thêm cháu.
- Đi trong rừng cây có trái, chủ về được của.
- Vô trong vườn trái, điềm đại phát tài.
- Cây dâu mọc trên nóc nhà, sẽ có sự lo.
-Cây nhiều trái chín, con cháu bình an.
- Bẻ măng tới nhà, điềm có cháu ngoại.
- Ngó thấy cây măng, điềm thêm con cháu.
-Quét đất trừ phân, nghiệp nhà muốn phá.
- Phân đất chất đống, được tiền tài nhiều.

Từ khóa bài viết: ,Giải mộng điểm chiêm bao
855/43