Giải mông: vàng bạc, châu ngoc, vóc lúa

Của báu vàng bạc, chủ về phú quý · Vàng bạc, châu ngọc, điềm đại cát lợi · Chén mâm vàng bạc, có thai quý tử · Xanh chảo bằng đồng, có khẩu thật tới
 
·        Của báu vàng bạc, chủ về phú quý

·        Vàng bạc, châu ngọc, điềm đại cát lợi

·        Chén mâm vàng bạc, có thai quý tử

·        Xanh chảo bằng đồng, có khẩu thật tới

·        Châu ngọc đầy bọc, chủ về đại hung

·        Được chén ngọc, đồ vật, đều là điềm tốt

·        Thấy đồ vật bằng sắt, chủ về được củ

·        Thấy chì và thiếc, cũng chủ về được của

·        Được đồ đồng, chủ về đại phú quý

·        Mở ruột khuôn đúc đồ vật, tật bệnh tiêu trừ

·        Trả tiền cho người, cũng điềm tật bệnh tiêu trừ

·        Lượm được tiền, chủ về đại cát

·        Thấy tiền: Về mùa xuân, mùa hạ thì tốt, về mùa thu, mùa đông thì xấu

·        Trong nhà chia của, chủ về ly tán

·        Tặng người tiền lụa, chủ về có quyền

·        Quý nhân cho lụa gấm, quan chức sẽ tới

·        Người cho vóc lụa, điềm đại cát xương

·        Cho người tơ lụa, điềm đại hung ác

·        Được áo gai, áo vải của người khác, thuộc về điềm xấu

·        Được đồ vóc lụa, họ xa lại chơi

·        Cho người y phục, việc quan sẽ tới

·        Đi tiềm tơ lụa, chủ về thêm người

·        Bện tơ, dệt cửi, chủ về thọ mệnh lâu dài

·        Tơ ngang, tơ dọc, bị người sỉ nhục

·        Thấy đồ trong rương, có sự khẩu thật.

Từ khóa bài viết:
855/43