Mộng về: Trời, mặt trời, trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm, sét.

 Phần 1 –Mộng về: Trời, mặt trời, trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm, sét.


- Cửa trời mở, có quí nhơn tấn dẫn
- Bóng trời sáng chiếu vô mình, trừ hết tật bịnh
- Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo
-Trời sáng, đàn bà sinh quí tử
- Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn
- Ngửa mặt chầu trời, giàu sang lớn
- Cỡi rồng lên trời, chủ về làm nên đại quí
- Lên trời kiếm vợ, có trai, gái sang
- Lên trời lấy đồ vật, tước vị tới vương hầu
- Bay lên trời, chủ về giàu, sang, mọi sự đại cát
- Trèo nóc nhà lên trời, đặng ngôi quan cao
- Trời rách, có sự lo chia nước
- Sao trên trời sáng, chủ về làm quan tới công khanh
- Trời tang tảng muốn sáng, mạng tốt tăng thọ
- Qua đò sông ngân hà, chủ về có sự tốt
- Trời hạp với đất, cầu chi đều đặng
- Sứ trời tới nhà, có điềm lành lớn
- Mặt trời, mặt trăng mới mọc, đạo nhà thạnh xương
- Mặt trời, mặt trăng chiếu vô mình, chủ về đặng ngôi trọng nhiệm
- Mặt trời lặn, điềm cha thác 
- Mặt trăng lặn, điềm mẹ thác
- Mặt trời, mặt trăng mờ tối, điềm tốt của đàn bà có thai
- Mặt trời, mặt trăng muốn mọc, sẽ làm nên quan chức
- Mặt trời, mặt trăng hội hiệp, vợ sẽ có con
- Mặt trời, mặt trăng ngậm núi, đứa ở gạt chủ, đầy tớ lường thầy
- ôm, cõng mặt trời, mặt trăng, ngôi sang vương hầu
- Nuốtmặt trời, mặt trăng, sanh đặng con sang
- Lễ bái mặt trời, mặt trăng, điềm đại cát xương
- Bóng sáng mặt trời chiếu vô nóc nhà, ngôi quan sẽ tới
- Mặt trời mới mọc không có mây, điềm đại cát
- Mặt trời mọc có bóng sáng, có sự tốt lành
- Mây mở, mặt trời mọc, tan đặng sự dữ
- Mặt trời vô lòng, sanh con trai sang 
- Đốt nhang lạy trăng, sao, có sự đại cát
- Mây xảy che mặt trời, có sự âm thầm tư túi
- Ngôi sao vô lòng, chủ về sanh con sang
- Sao sa, có bịnh và việc quan
- Sao bày hàng, chủ về thêm con hầu, đầy tớ
- Cầm bắt ngôi sao, điềm giàu sang lớn
- Sao bay chẳng sa, chủ về dời chổ ở
- Đi tuần trên trời xoa ngôi sao, ngôi tới công khanh
- Mâykhởi bốn phương, về việc mua bán thì tốt
- Mây ngũ sắc, điềm đại cát xương
- Mây đỏ hay là trắng, điềm lành
- Mây xanh hay là đen, điềm dữ
- Thấy mây nổi, làm việc chi cũng chẳng thành
- Thấy lúc mây mù giong giả, điềm đại cát lợi
- Mây đen tới đất, chủ về bệnh thời khí
- Sương tuyết xuống, chủ về sự chẳng thành
- Tuyếtxuống đúng mùa, điềm đại cát lợi
- Tuyết sa trên mình, muôn sự đều nên
- Tuyết sa sân nhà, chủ về việc tang
- Tuyết chẳng ướt mình, chủ về hiếu phục (tang cha, me)
-Mưa dầm tối mù, chủ về sự dữ
- Đi đàng gặp mưa, có tiệc ăn uống
- Sấm sét nổi tiếng, ngôi quan sẽ tới
- Nghe tiếng sấm sợ hãi, việc tư gia tốt
- Sấm do đất động, chủ về đặng toại chí
- Mình bị sét đánh, chủ đặng giàu sang
- Bóng điện chiếu vô mình, chủ có phước lành
- Cầu vồng đỏ hiện, có điềm tốt lành
- Cầu vồng đen hiện, có điềm hung dữ
- Bóng dáng đầy trời, trăm sự hoan hỷ
- Gió cuồng, mưa lớn, điềm người chết mất
- Gió thổi áo người, chủ về có tật bịnh
- Gió như gầm hét, chủ về có tin xa tới.
Từ khóa bài viết:
855/43