Nhìn tướng mà đoán người 6
KHÁI QUÁT VỀ TƯỚNG DIỆN

Đúng theo sách dạy coi tướng chuyên nghiệp thì nội cái mặt của con người nam hay nữ cũng đều chia ra rất nhiều bộ vị như Thiên Trung, Thiên Đình, Tư Không, Trung Chánh. Ấn Đường, Biên Địa, Dịch Mã, Sơn Lâm, Dao Dã, Hạng Lộ, Sơn Căn, Niên Thượng, Thọ Thượng, Chuẩn Đầu, Thiên Thượng, Kim Qui, Giáp Qui, Viên Thượng, Nhơn Trung, Hải Khẩu, Thừa Tương, Địa Các, Trù Táo, Tin Khổ, Điền Trang, Phi Trì.

Xong các bộ vị rồi tới ngũ hành tinh là: Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ Tinh, rồi tới 6 sao là lục tinh Thái Dương, Thái Âm, Nguyệt Bột, Tử Khí, La Hầu, Kế Đô.

Đoạn lại tới Ngũ nhạc là Đông Nhạc Hoa Sơn. Tây Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn.

Lại thêm 12 học đường và 12 cung như lá số tử vi.

Đó là đại cương phép coi tướng chuyên nghiệp. Cần phải học thuộc kỹ.

Còn ở đây tôi xin soạn thảo yếu chỉ là toàn phép bí yếu, để quí vị ai ai cũng xem được. Chỉ cần phân rõ tam đình là từ trán chỗ chơn tóc xuống tới giáp mí lông mày là Thượng đình, từ chỗ giáp lông mày tới chót lổ mũi là Trung đình, từ chót lổ mũi xuống tới cằm là Hạ đình.

Câu khái quát nói rằng :

"Tam đình bình đẳng nhứt sinh y thực vô khuy,

"Ngũ nhạc triều qui kim thế tiền tài tự vượng."

Nghĩa là:

"Tam đình bằng phẳng suốt đời cơm áo khỏi lo,

"Ngũ nhạc cùng hướng vào nhau, đời này tiền tài phát đạt."

Vậy quí vị cần nhớ điếm đó.

(còn tiếp...)

khongtu.com

Từ khóa bài viết: ,tử vi,xem tướng,nhân tướng học
1768/89