Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 1
Lời Tác Giả

Cuốn xách này được chia thành, đại bộ phận dịch từ tập : « Tử Vi đẩu số toàn thư » của Hi Di Trần Đoàn tiên sinh do La Hồng Tiên biên soạn, do nhà xuất bản Trúc Lâm Ẩn Thư Cục ấn hành tại Đài Loan.

Phần bình chú qua tham khảo các .sách Tử Vi Xiến Vi của Trương Huy Văn, Chiêm Tinh Thuật của Hoàng Tiểu Nga. Mệnh Lý Huyền Vi của Vô Nhai Cư Sĩ, Trích Thiên Tưỷ của Lưu Bá On, Mệnh Lý Giảng Nghĩa của Vi Thiên Lý, Hám Long Kinh của Dương Quân Tùng, Tạo Hoá Nguyên Thược cửa Nhiệm Thiết Tiều, Mệnh Lý Chính Tôn của Thần Phong Khảo, Uyên Hải Từ Bình cùa Từ Tử Bình, Quỳ Cốc Toán Mệnh Thuật...

Phần phú nôm để đối chiếu, chúng tôi trích dẫn từ việc ghi chép công phu cùa Tử Vi Ao Bích của Việt Viêm Tử và Tử Vi Thực Hành của Dịch Lý Huyền Cơ.

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78