Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 35
Gốc gác khoa Tử Vi có lự bao giờ ?

Không ai rố. Chỉ biết đời nhà Gia Tĩnh thuộc Minh iriều có lưu truyền cuốn Tử Vi đẩu số loàn thư do tiến sĩ La Hồng Tiên biên soạn. Lời tưa ở đầu nói Tử Vi đẩu số toàn Ihư là của lác giả Hi Di Trần Đoàn.

Bùi tựa viết như sau :

« Thường nghe nói cái lý của số mệnh rất huyền vi ít ai biếl cho tường tận để mà Ihuận ihụ coi công danh phú quí irẽn đời đều có mệnh.

Tôi vì muốn biết nên đă tới tận núi Hoa Sơn chỗ ông Hi Di Trần Đoàn đác đạo để chiêm bái nơi thờ lự của bậc đại hiền. Lúc ra về thì thấy một vị cao niên Ihái độ ung dung chân ihực đưa ho tôi cuống sách mà bảo : « Đây là Tử Vi đẩu số tập của Hi Di tiên sinh».

Mang về mở ra xem, ban đầu các sao nghĩa lý thậl ảo diệu nhưng càng đọc càng thấy lời bàn luận sác đáng, đem ra đoán Ihử thây lời đoán rất ihần nghiệm, càng học càng thấy hay lạ. Bâ't giác phải kêu lên : « Tạo hoá chí huyền chí hư mà soi sáng được đến thế này, nếu con tâm bậc đại hiền không nhập vào với tạo hoá thì làm sao biết nổi. Tinh lú ở xa muôn triệu dặm mà tính hết vào trong một bàn tay, nếu bậc đại hiền không phải là người hung làng tinh đẩu (trong ngực có tinh đẩu) thì làm sao linh nổi. Ngôi irời ở trên, ngôi đâ't ở dưới, loài người đứng giữa. Hi Di tiên sinh đã tìm được lè con người thiên hợp và lẽ irời nhàn hợp qua sự biến hoá của các vì tinh đầu để tính ra số mệnh hay dở của lừng người, nếu không có cái học quán thiên nhân thì ai làm nổi. Hi Di tiên sinh xứng đúng là một cao nhân, một thần nhân vậy.

Bởi ihế tôi muốn đem lời dạy của Hi Di tiên sinh phổ biến cho khắp ihiên hạ irong cỗi thế gian thấp kém này được hiểu cuộc đời là có mệnh số ».

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78