Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 53
SAO THIÊN Cơ

Hỏi: Thiên Cơ tinh chủ những điều gì ?

Đáp : Sao Thiên Cơ ihuộc hành mộc, là nam đẩu tinh, hoá khi sao này là ihiện tinh. Nếu đác địa nó có ihể điều chỉnh lẽ thuận nghịch cho số mệnh. Thiên cơ thủ mệnh lại thêm các sao tốt hợp lại dễ thành công, đa mưu lúc irí. Bản chất sao này là Ihiện tâm không ưu điều bấi nhân, bâ't nghĩa cho nên gặp lúc bất đắc chí thường ưa ở ẩn chốn lâm luyền và dễ say mùi đạo.

Nữ mệnh có sao Thiên Cơ gặp hung càng hung, gặp sát càng sát, nếu đi cặp cùng Thiên Lương là người đàn bà tháo vát khéo léo, nội trợ giỏi.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

« Thiên Cơ ích thọ chi tinh, thủ Thân mệnh cung là người dị Ihường giao hội cùng các sao ihiên Lương, Tả Hữu, Xương Khúc làm quan văn thì thanh hiền, làm vù chức thì trung lương. Nếu ở hãm địa gặp Tứ Sát xung phá là hạ cách. Thiên Cơ ngộ Thiên Lương, Thất Sát nên tìm đến cảnh ihanh nhàn của tăng đạo. Đại liểu hạn gặp Thiên Cơ sẽ thay đổi công việc, lập cơ sáng nghiệp. Nữ mệnh Thiên Cơ có nhiều sao lốt củng chiếu vượng phu ích tử, nếu có Quyền Lộc sẽ là mệnh phụ phu nhân, không may mà gặp Kình Đà, Hoá, Kị xung phá ihành ra đàn bà hạ tiện khắc phu hại tử».

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78