Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 55
Nghĩa là :

« Thiẽn Cơ sao của irí tuệ, mưu cơ và nhân nghĩa nên đồng bạn bè thủ túc, làm vi65c ihao lược cao minh, gặp nhiều sao tốl trợ lực nổi liólng văn chương, đi cặp cùng sao Cự Môn khả dĩ lên cao với vỏ nghiệp nhưng Thiện Cơ lại rấl cần Quyền Sát công danh mới oanh liệt. Hội cùng sao Thiên Lương dễ chán trần tục ưa miền lăng đạo. Nữ mệnh Thiên Cơ hãm địa chủ dâm bòn, nếu được Thiên Đồng, Xương Khúc thì vinh hoa. Các cung Tí, Ngọ là miếu địa của Thiên Cơ. Bình thường Tị Hợi, Thìn Tuất, hãm địa là Sửu, Mùi ngộ Phá Quân, Tứ Sál, Hoả Linh, Dương Đà dễ xảy ra lai hoạ. Đại tiểu hạn gặp Thiên Cơ thì công việc thay đổi ».

Nhừng câu phú về Thiên Cơ ghi trong Tử Vi đẩu số loàn Ihư gồm có :

Cơ lương đồng chiêu mệnh Thân không thiên nghi tăng đạo. (Thân hoặc mệnh gặp Không Vong, Thiên Cơ đơn thủ Thiên Lương chiếu nên đi lu).

Cơ lương hội họp thiện đàm binh, cư tuất diệt vi mỹ luận. ( Thiên Cơ hội với sao Thiên Lương giỏi bàn việc quan, số ông Mạnh Tử cung thiên Di đóng ở Tuâ't có hai sao Cơ, Lương).

Cơ Lương thủ mệnh gia cát diệu phú quí từ tường. (Thiên Cơ, Thiên Lương thủ mệnh thêm các sao tốt, phú quí. Nếu gặp Thiên Hình, Hóa Kị dễ chán mùi ihế luỵ).

- Cơ Nguyệt dông lương tác lại nhân. (Mệnh thân và các cung tam hợp xang chiếu có đủ bốn sao trên đây nếu không có những cát tinh khác irỢ lực chỉ làm công chức quèn. Gặp Kiếp Không Hoá Kị xuống hạ cách).

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78