Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 58
Nghĩa là :

Sao Thái Dương thuộc hành hoà, là Quan Lộc tinh, ở cung Thân mệnh bẩm tính thông minh, lừ ái và khoan hậu đại phúc, đại ihọ. Nếu có thêm Thái Am hội tụ phát quí vô cùng. Ấnh sáng Thái Dương chiếu vào Thân mệnh dễ đi đến cửa vàng cung điện. Gặp Cự Môn nơi hãm địa lại bần tiện vô tả, nừ mệnh chồng không vẹn toàn. Tứ Sát, Dương Đà, Hoà Linh vây hãm ihì bị đau mắt, hạn Thái Dương có Tứ Sát sung phú bún hốt gia nghiệp.

Nhừng câu phú về sao Thái Dương ghi trong Tử Vi đẩu số toàn ihưgồm có :

Thái Dương miếu địa Ngọ. Mào vượng địa Dần, Thìn, Tị, hăm Tuất, Hợi, Tí.

Nhật chiếu lôi môn, Tí Thìn, Mào địa, trú sinh nhăn, phú quí thanh dương. (Thái Dương đứng trong cung Tí, Thìn, Mão, Dậu là mặt trời chiếu cửa sấm, người sinh ban ngày phú quí nổi danh).

Thái Dư(fng cư Ngọ, Canh Tân Đinh Kỷ nhân phú quí song toàn. ( Thái Dương ở Ngọ cung, người tuổi canh tân đinh kỷ, phú quí song loàn).

Thái Dương, Văn Xưt/ng tại Quan Lộc, hoàng điện triều bíin. (Sao Thái Dương gặp Văn Xương tại cung Quan Lộc làm quan trong triều đình, Văn Khúc cũng vậy).

Thái Dương, Hoá Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương. (Gặp Hoá Kị, mắl hư đau bất ngờ).

Nhật lạc Mùi. Thân tại mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lân. (Mệnh đóng cung Thân, Mùi có sao Thái Dương con người chóng chán, trước chăm chỉ sau lười biếng).

Nữ mệnh doan chính Thái Dư
(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78