Tử vi đầu số toàn thư - Vũ Tài Lục 60
Nhừng câu phú về sao Vũ Khúc ghi irong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

Vù Khúc miếu viên uy (lanh hách hách. (Sao Vù Khúc ở miếu địa uy danh lừng lẫy).

Vũ Khúc. Tướng ngộ Xương Khúc phùng thông minh sảo nghệ định vô cùng. (Gặp Thiên Tướng lại hội luôn Xương Khúc rất thông minh lanh lợi).

Vù Khúc, Lộc Mã giao trì phát tài viễn quận. (Có Lộc Tồn, Thiên Mã giàu có, nơi tha hương).

Vù Khúc, Khôi Việt cư miếu vượng tài phú chí quan. (Hội với Khôi Việt nơi miếu vượng là tài phú chi quan).

Vù Khúc, Thiên Di cư thượng cao cổ. (Vũ Khúc đóng cung Thiên Di buôn bán lớn).

Vũ Khúc, Tham Lang tài trạch vi, hoành phát tư tài. (Đi đôi với sao Tham Lang ở các cung Tài Bạch hay Điền Trạch thường hoạch phát về tiền bạc).

Vù Khúc, Liêm Trinh, Tham, Sát tiện tác kinh thương. (Vũ Khúc cùng Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát là dân kinh doanh).

Vù Khúc, Tham Lang gia sát kị kỹ nghệ chí nhân. (Đi với Tham Lang thêm Sát, Kị là người giỏi kỷ nghệ).

Vũ Khúc. Phá Quăn phá tổ phá gia lao bác. (Vù Khúc gặp Phá Quân phá hoại tổ nghiệp gia đình, vất vả lao đao).

(còn tiếp ... )

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dáu so,tu vi dau so toan thu
1541/78