Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 805
b) Những lơi điếm về ngũ hành

Trước hết là tương sinh giữa Bản Mệnh và Cục. Nếu hành cục sinh hành Mệnh thì Mệnh được lợi. Nếu hành Mệnh sinh hành Cục thì kém hơn nhưng củng còn lốt. Nếu cả 2 đồng hành thì trung bình.

Kố đến là tương sinh ngũ hành tuần tự giừa cung Mệnh và chính linh thủ Mệnh, rồi giữa chính tinh này và Bản Mệnh. Ví dụ cugn Mộc sinh sao Hỏa, sao Hỏa sinh lại Mệnh Thổ. Bản Mệnh được 2 hệ cấp phù sinh. Nếu cung Mệnh vô chính diệu thì chĩ cần cung Mệnh có hành sinh Bản Mệnh: trường hợp kóm lốt.

Thứ ba là tương sinh giữa hành của cung và hành sao tọa thủ. ơ bất luận cung nào, nếu hành cung phù sinh hành sao, bất luận chính hay phụ linh, thì lô't câ. Theo qui tắc này, sao Hỏa ở cung Mộc thì thịnh hơn ở những cung khác. Nếu 2 hành tương hòa thì kóm tốt.

c) Những lơi điếm về sinh, vương dia của cung an Mênh

Trong quyển Tử-Vi Hàm số trang 48 của lác giả, bảng liệt kê lợi địa có chỗ được hiệu chỉnh theo bảng dưới đây, xét ra hợp lý hơn.

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78