Tử vi Tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc 810
3. - Diều kiên tỏì háo về cách

Khoa Tử-Vi có những cách sau đây:

- Tử, Phủ, Vũ, Tương cách.

- Sát, Phá, Liêm, Tham cách.

- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cách.

- Nhật, Nguyệt cách.

- Cư, Nhật cách.

- Vô chính diệu cách.

Lá số tốt phải có những đặc điỗm sau:

- Phải hội đủ cách, có nghĩa là phải đủ các sao trong một cách, có thể dư nhưng không được thiếu

- Phải đuc địa, nghĩa là các sao trong cách phải miếu, vượng hay đắc địa, nhâ't là những sao của cung cường.

- Nếu thiên về ưu cách càng hay. Khoa Tử-Vi có xu hướng coi Tử, Phủ, vũ, Tương như một cách, trội hơn nhừng cách khác.

- Phải có phụ tính tốt trỗ trợ cách, đặc biệi là quý cục và phú cục trợ cách.*

(còn tiếp ...)

Từ khóa bài viết: ,tu vi,tu vi dau so,tu vi tong hop
1541/78